વારંવાર આંખને સ્પર્શ કરવો નહિ

ચેપી વ્યક્તિની ચીજ વસ્તુથી દુર રેહવું

ચેપી વ્યક્તિએ ચશ્માં પહેરવા 

સંક્રમિત વ્યક્તિએ વારંવાર હાથ ધોવા

જાતે કોઈ પણ દવાના ટીપા નાખવા નહિ