ગ્રીન ટી પીવાના છે અઢળક ફાયદાઓ 

ગ્રીન ટીમાં અમિનો એસિડ લ-થિએનિન આવે છે, જે માનસિક તંદુરસ્તીને મદદ કરે છે.

ગ્રીન ટીમાં માઉટન એસિડ છે, જે પાચન પ્રણાલીને સારવર્ગતા આપી શકે છે

જે આપની આંતરિક રોગ ની પ્રતિરોધક ક્ષમતાને વધારે કરી શકે છે.

ગ્રીન ટીમાં મૌજૂદ પોલિફેનોલ અને અંતર્યામિક આયોડિન મદદથી ડાયાબિટીઝનો નિયંત્રણ કરી શકે છે.

આંતરિક રોગ ની પ્રતિરોધક ક્ષમતા: ગ્રીન ટીમાં મૌજૂદ એન્ટીઑક્સિડન્ટ ઉચ્ચ માત્રામાં હોય છે

જે આપની આંતરિક રોગ ની પ્રતિરોધક ક્ષમતાને વધારે કરી શકે છે.