ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ બનાવો હવે ઘેર બેઠા, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ બનાવો હવે ઘેર બેઠા

ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ બનાવો હવે ઘેર બેઠા : ગુજરાત રાજ્યમાં કાયદેસર રીતે મોટર વાહન ચલાવવા માટે, વ્યક્તિ પાસે માન્ય ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ હોવું આવશ્યક છે. લર્નિંગ લાયસન્સ ધરાવતી વ્યક્તિ દ્વારા ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ મેળવી શકાય છે. ગુજરાત આરટીઓ દ્વારા મોટર વાહન અધિનિયમ, 1988 ની જોગવાઈઓ અનુસાર ગુજરાતમાં લર્નિંગ લાઇસન્સ જારી કરવામાં આવે છે. ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ બનાવો હવે ઘેર બેઠા … Read more