રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023 : રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા 738 જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023 : રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં એપ્રેન્ટિસશીપ યોજના અંતર્ગત 738 જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે.

રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં એપ્રેન્ટિસશીપ એકત 1961 તથા મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટિસશીપ યોજના હેઠળ વિવિધ ટ્રેડમાં ખાલી પડેલ 738 જગ્યાઓ ભરવા નિયત લાયકાત ધરાવતા ઈચ્છુક ઉમેદવારો પાસેથી ફક્ત ઓનલાઈન માધ્યમથી https://www.rmc.gov.in/ તારીખ 23.08.23 થી તારીખ 10.09.23 દરમ્યાન અરજીઓ મંગવવામાં આવે છે.

લાયકાત: જે તે ટ્રેડમાં સરકાર માન્ય આઈ.ટી.આઈ માંથી જ કોર્ષ પાસ કરેલ હોવો જોઈએ.

નોંધ: એપ્રેન્ટીસ ભરતી અંગેની વધુ માહિતી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની વેબસાઈટ https://www.rmc.gov.in/ પર ઉપલબ્ધ છે.

રાજકોટ એપ્રેન્ટીસ ભરતી નિયમો:

નિયત પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારોને મેરીટના અગ્રતાક્રમ મુજબ ખાલી જગ્યા પર તાલીમ માટે રાખવામાં આવશે. સમયાંતરે ખાલી પડતી જગ્યાઓ પર મેરીટ મુજબ વેઈટીંગ લીસ્ટ ઓપરેટ કરીને એપ્રેન્ટીસોને તાલીમ માટે રાખવામાં આવશે.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

ઉમેદવારોએ https://www.rmc.gov.in/ વેબસાઈટ પર ફક્ત ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે, ત્યારબાદ ઓનલાઈન અરજીની પ્રિન્ટ સાથે અરજી ફોર્મમાં દર્શાવેલ જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ્સની સ્વપ્રમાણિત નકલ જોડીને આસી.મેનેજરશ્રી મહેકમ શાખા રૂમ નંબર 1, બીજો માળ, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, ઢેબરભાઈ રોડ, રાજકોટ 360001 ના સરનામે રૂબરુ તારીખ 16.09.2023 સુધીમાં કચેરી કામકાજ દિવસ અને સમય મુજબ (સવારે 10:30 થી સાંજે 06:10) રજુ કરવાના રહેશે.

ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ ઉપર જણાવેલ વિગતે નિયત સમયમર્યાદામાં ડોક્યુમેન્ટ જમા / રજુ ન કરનાર ઉમેદવારોને આગળની પ્રક્રિયા માટે ગેરલાયક ગણવામાં આવશે.

સંબધિત ટ્રેડમાં ફક્ત આઈ.ટી.આઈ પાસ ઉમેદવારોએ જ અરજી કરવાની રહેશે. અગાઉ કોઈપણ ટ્રેડમાં રાજકોટ મહાનગરપાલિકા કે અન્ય સંસ્થા ખાતેથી એપ્રેન્ટીસશીપ પૂર્ણ કરેલ હોય તેવા ઉમેદવારોએ અરજી કરવી નહિ. જો આવા કોઈ ઉમેદવાર માલુમ પડશે તો તેઓ એપ્રેન્ટીસશીપ માટે ગેરલાયક ઠરશે.

પસંદગી પામેલ એપ્રેન્ટીસોને સરકારશ્રી દ્વારા નિયત થયેલ રકમ માસિક સ્ટાઇપેન્ડ પેટે ચુકવવામાં આવશે.

ઓનલાઈન અરજી અહીંથી કરો

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023 FAQs:

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023 માટેની ઓફિશ્યલ વેબસાઈટ કઈ છે?

ઉમેદવારોએ https://www.rmc.gov.in/ વેબસાઈટ પર ફક્ત ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023 માટેની છેલ્લી તારીખ કઈ છે?

તારીખ 23.08.23 થી તારીખ 10.09.23 દરમ્યાન ઓનલાઈન અરજી કરી શકાશે

1 thought on “રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023 : રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા 738 જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી”

Leave a Comment